ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘

 

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๒๙

๑๔

๔๓

มัธยมศึกษาปีที่๒

๑๙

๒๐

๓๙

มัธยมศึกษาปีที่๓

๒๕

๒๖

๕๑

มัธยมศึกษาปีที่๔

๑๕

๑๕

๓๐

มัธยมศึกษาปีที่๕

๑๒

๑๕

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๕  

๑๐

๑๕

รวม

­

๙๖

๙๗

๑๙๓